STATUT FUNDACJI ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE”.
Postanowienia ogólne
§ 1
1 . Fundacja pod nazwą ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE,
TWÓRCZE”., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Krzysztofa Karwowskiego
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Renalda
Arasimowicza w kancelarii notarialnej w Grajewie., ul Piłsudskiego 6, w dniu 10 lutego 2014 r.,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele fundacji jest minister rozwoju, pracy i
technologii.
4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
dany rok do ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, tj. 31.12.
§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Grajewo.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundację powołano na czas nieokreślony.
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 5
Celami Fundacji są:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i cyfrowym;
2) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) wypoczynek dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwo i ochrona ludności;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w aspekcie społecznym,
zawodowym jak i przełamania barier cyfryzacji
2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
3. Organizowanie konferencji oraz spotkań konsultacyjnych, gdzie potrzebujący mogą
uzyskać pomoc prawna oraz wsparcie w organizowaniu i prowadzeniu swych projektów.
4. Organizowanie zbiórek darów.
5. Wspieranie innych podmiotów w realizowaniu projektów.
§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 9
Dochody fundacji mogą pochodzić z :
1. dotacji, subwencji, darowizn oraz grantów,
2. dochodów z majątku fundacji
3. odsetek bankowych.
Władze Fundacji.
§ 10
1. Władzami fundacji
są:
a) Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 11
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na
trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu.
4. Powołuje się stanowisko V-ce Prezesa ds. Administracyjnych.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora
przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
6. W przypadku konieczności polegającej na podpisywaniu dokumentów, w wyjątkowej
sytuacji, za zgodą Prezesa Zarządu (tylko i wyłącznie) osobą wskazaną do akceptowania i
podpisywania dokumentów jest przedstawiciel Biura Księgowego z którym Fundacja
współpracuje. Wówczas dana osoba musi legitymować się pełnomocnictwem.
§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenie
z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 13
1 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa Prezes
Fundacji.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz spawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 (pięć tysięcy z złotych)- oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
Zmiana statutu
§ 14
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w
kacie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 15
1 Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji
§ 16
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Fundatora.
Likwidacja Fundacji
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
§ 18
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 19
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.