Statut

Postanowienia ogólne
§ 11 . Fundacja pod nazwą ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE,TWÓRCZE”., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:Krzysztofa Karwowskiegozwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza RenaldaArasimowicza w kancelarii notarialnej w Grajewie., ul Piłsudskiego 6, w dniu 10 lutego 2014 r.,działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 21. Fundacja ma osobowość prawną.2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele fundacji jest minister rozwoju, pracy itechnologii.4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności zadany rok do ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, tj. 31.12.
§ 3Siedzibą fundacji jest miasto Grajewo.
§ 41. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.2. Fundację powołano na czas nieokreślony.Cele i zasady działania Fundacji.
§ 5Celami Fundacji są:1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym i cyfrowym;2) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacjiżyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby imożliwości;3) działalność charytatywna;4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości orazrozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;6) ochrona i promocja zdrowia;7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy izagrożonych zwolnieniem z pracy;9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności orazrozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;15) wypoczynek dzieci i młodzieży;16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;19) turystyka i krajoznawstwo;20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takżedziałań wspomagających rozwój demokracji;23) ratownictwo i ochrona ludności;24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzyspołeczeństwami;27) promocja i organizacja wolontariatu;28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochronypraw dziecka;32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.§ 6Fundacja realizuje swoje cele poprzez:1. Zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w aspekcie społecznym,zawodowym jak i przełamania barier cyfryzacji2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi wzakresie wymienionym w celach działania Fundacji.3. Organizowanie konferencji oraz spotkań konsultacyjnych, gdzie potrzebujący mogąuzyskać pomoc prawna oraz wsparcie w organizowaniu i prowadzeniu swych projektów.4. Organizowanie zbiórek darów.5. Wspieranie innych podmiotów w realizowaniu projektów.
§ 7Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucjizbieżną z jej celami.Majątek i dochody Fundacji.§ 8Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych orazinne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.§ 9Dochody fundacji mogą pochodzić z :1. dotacji, subwencji, darowizn oraz grantów,2. dochodów z majątku fundacji3. odsetek bankowych.Władze Fundacji.
§ 101. Władzami fundacjisą:a) Zarząd Fundacji.Zarząd Fundacji.
§ 111. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora natrzyletnią kadencję.2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.3. Fundator obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu.4. Powołuje się stanowisko V-ce Prezesa ds. Administracyjnych.5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatoraprzed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.6. W przypadku konieczności polegającej na podpisywaniu dokumentów, w wyjątkowejsytuacji, za zgodą Prezesa Zarządu (tylko i wyłącznie) osobą wskazaną do akceptowania ipodpisywania dokumentów jest przedstawiciel Biura Księgowego z którym Fundacjawspółpracuje. Wówczas dana osoba musi legitymować się pełnomocnictwem.
§ 121. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,b) uchwalanie regulaminów,c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracownikówFundacji,e) przyjmowanie subwencji i dotacji,f) występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączeniez inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.Sposób reprezentacji
§ 131 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa PrezesFundacji.2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz spawach nie związanych zzaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 (pięć tysięcy z złotych)- oświadczeniawoli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.Zmiana statutu
§ 141. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutumogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych wkacie założycielskim.Połączenie z inną fundacją
§ 151 Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnejzmianie cel Fundacji§ 16W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzjezapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzeniaprzez Fundatora.Likwidacja Fundacji
§ 171. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub wrazie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.§ 18Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celuwywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 19Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocąuchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji ozbliżonych celach.